100ml White Scoop

100ml white scoop

Size: 100ml

Type: HDPE

Colour: White